Giấy phép chào bán chứng chỉ quỹ ASBF (IPO)

Công ty Công ty Cổ phần quản lý quỹ Amber thông báo về việc cấp phép giấy chứng nhận Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 53/GCN-UBCK ngày 23/04/2021 (chi tiết file đính kèm).

Trân trọng