Careers
Amber Capital makes a difference by always putting themselves in our clients' shoes. Because bringing the best services to our clients is the driving force for us to grow.
Customer care staff

Workplace

Hà Nội

Rank

Nhân viên

Form

Nhân viên

Experience

1 - 3 năm

Wage

Thỏa thuận

Career

Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Deadline to receive applications

Application Guide

-Điểm file thông tin ứng viên theo mẫu của AFM
-Chọn nút nộp đơn trên website
-Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của ngân hàng
-Lưu ý:
Căn cứ số lượng chưa phù hợp, chất lượng của ứng viên ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện

Welfare
Job description

-Score the candidate information file according to AFM’s form

-Select the submit button on the website

-Valid documents are those according to the bank’s form

-Note:

Based on the number of unsuitable candidates, the quality of the candidates will be notified to the qualified candidates

Other jobs