Careers
Amber Capital makes a difference by always putting themselves in our clients' shoes. Because bringing the best services to our clients is the driving force for us to grow.
Business Analyst – IT Division

Workplace

Hà Nội

Rank

Nhân viên

Form

Nhân viên

Experience

1 - 3 năm

Wage

Thỏa thuận

Career

Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Deadline to receive applications

Application Guide

-Điểm file thông tin ứng viên theo mẫu của AFM
-Chọn nút nộp đơn trên website
-Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của ngân hàng
-Lưu ý:
Căn cứ số lượng chưa phù hợp, chất lượng của ứng viên ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện

Welfare
Job description

-Score the candidate information file according to AFM’s form

-Select the submit button on the website

-Valid documents are those according to the bank’s form

-Note:

Based on the number of unsuitable candidates, the quality of the candidates will be notified to the qualified candidates

Other jobs